शासकीय कामकाजासाठी ई-मेल तसेच व्हॉट्सॲपचा वापर ग्राह्य !

धुळे
Share This:

शासकीय कामकाजासाठी ई-मेल तसेच  व्हॉट्सॲपचा वापर ग्राह्य !

शिरपूर(विजय दोरीक)

कोरोना विषाणूंचा (COVID-१९) प्रसार राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये होऊ नये, तसेच राज्यातील अधिकारी कर्मचारी यांना त्यांचा संसर्ग होऊ नये म्हणून विविध प्रतिबंधात्मक उपाय योजना राबविण्याच्या दृष्टीने या विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १,२ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये विविध सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.

लॉकडाऊनच्या कालावधीत राज्य शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियंत्रित करण्यात येत आहे. तसेच भविष्यातही अशा प्रकारची परिस्थिती लक्षात घेता शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी त्यांचे घरातच राहूनही कार्यालयीन आवश्यकतेनुसार व तातडीनुसार शासकीय कामकाजाचा निपटारा करणेसाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासकीय ईमेल (जसे एनआयसी मेल, इ.), त्यांच्या नेहमीच्या वापरातील अन्य ईमेल तसेच व्हॉट्सअॅपचा वापर शासकीय कामकाजासाठी तसेच संबंधितांना सूचना / आदेश देण्यासाठी करणे ग्राह्य धरण्यात येईल.

सर्व राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी यांनी, त्यांचे शासकीय ई-मेल आयडी / त्यांच्या नेहमीच्या वापरातील अन्य ई-मेल आयडी तसेच एस.एम.एस / व्हॉट्सअॅपची सुविधा असलेला मोबाईल क्रमांक, त्यांचे कार्यालय प्रमुखांस उपलब्ध करून द्यावा. शासकीय कामकाजासाठी शासकीय ई-मेल आयडी / त्यांच्या नेहमीच्या वापरातील अन्य ईमेल आयडी तसेच व्हॉट्सअॅपचा वापर करून त्यांच्या कामाचा जास्तीत जास्त निपटारा करावा. प्रस्ताव ई-मेलद्वारे फॉरवर्ड केल्यानंतर त्याबाबतची सूचना लगेचच संबंधितांसएस.एम.एस (SMS)/ व्हॉट्सॲपवरून (Wnatsapp) देण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. उक्त पद्धतीने वरिष्ठांकडून प्राप्त सूचनेनुसार ईमेलद्वारे अंतिम मान्यतेसाठी सादर केलेला प्रस्ताव (फॉरवर्ड केलेला प्रस्ताव ) हा, तो सादर करणारे व अंतिम मान्यता देणारे या दोन्ही स्तरामधील अधिकाऱ्यांनी पाहिला, तपासला व मान्य केला आहे, असे गृहित धरण्यात येईल. प्रस्ताव तयार करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रस्ताव ई-मेलद्वारे अंतिमतः फॉरवर्ड करण्यापूर्वी तो सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून फॉरवर्ड करावा व त्याची प्रत (C.C. मध्ये) सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना चिन्हांकित करावी.    तरी सर्व मंत्रालयीन अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव तसेच मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख तसेच कार्यालय प्रमुख यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर सूचना त्यांचे नियंत्रणाखालील अधिकारी/कर्मचारी यांचे निदर्शनास आणाव्यात.

 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *