धुळे: म.न.पा.स्तरावर ववलवगकरण कलल्या मजर व ववद्याथी ववशष वाहन व्यवस्थद्वार आपल्या घरी रवाना

Featured धुळे
Share This:

धुळे: म.न.पा.स्तरावर ववलवगकरण कलल्या मजर व ववद्याथी ववशष वाहन व्यवस्थद्वार आपल्या घरी रवाना

धुळे (तेज समाचार डेस्क) : सपण जगात कोरोना सदृश पवरस्स्थती वनमाण झाल्यान सव स्तरावर यापासन बचाव करण्यासाठी कायवाही करण्यात यत आह. धुळे  म.न.पा.स्तरावरूनही महापौर श्री. चद्रकात सोनार आयक्त श्री. अवजज शख तयाचप्रमाण उपायक्त श्री. गणश वगरी आवण म.न.पा.वशक्षण मडळ,धळ याच्या वतीन ववशष कायवाही करण्यात आलली आह. पोवलस प्रशासनाच्या व मा.वजल्हावधकारी याच्या काटकोर वनयोजनानसार परप्रातीय ववद्याथी आवण मजर एकण 78 यामध्य य.पी.14, करळ – 56, वस्ट बगाल -1 महाराष्ट्र -5, मध्यप्रदश-2 याना अग्रवाल ववश्राम भवन,धळ यथ स्वतत्र ववलवगकरण कक्षाची वनर्ममती करून यावठकाणी ठवण्यात आल होत. यासव मवहला व परुष व्यक्तींना राहण्याची उत्तम व्यवस्था सकाळी ताजा अल्पोपहार, चहापान, दपारी व सध्याकाळी ताज रूचकर जवण व त्याचबरोबर म.न.पा.ववभागामार्त रोज आरोगय तपासणी करण्याची कायवाही होत होती. यासव ववलवगकरण कक्षातील व्यक्तींसाठी प्रथम शालय पोषण आहार बचतगटामार्त जवण व चहा नाश्ता परववण्यात यत होता. तद्नतर श्री.अनपजी अग्रवाल (भाजपा अध्यक्ष, धळ शहर) याच व याच्या कायकत्यांमार्त ताज व रूचकर जवण व नाश्ता परववण्याची व्यवस्था करण्यात आली व वळोवळी त्याच्याशी सपक ठवन त्याची मानवसक बळ उत्तम रहाव म्हणन चचद्वारा समपदशन करण्यात यत होत. याना मा.महापौर श्री. चद्रकातजी सोनार त्याचप्रमाण उपमहापौर कल्याणी अपलकर ववरोधी पक्ष नता साबीर शख, स्थायी सवमती सभापती श्री . सवनल बसाण तसच आयक्त , उपायक्त,शहर अवभयता., वद्यकीय अवधकारी डॉ. महश मोर त्याच्याशी कायम सपक ठवन त्याना एकटपण वाट नय म्हणन ववववध प्रकारच प्रयत्न करण्यात आल. 

शासनाच्या कायवाहीनसार 12/5/2020 रोजी करळ राज्यात राहणार 75 ववद्याथी रात्री ववशष 3 रव्हल्स बसच्या मदतीन नोंदणी करून, तपासणी करून वरतसर कायवाही करून करळसाठी रवाना करण्यात आल. या ववद्यार्थ्यांनी यथील झालल्या सव व्यवस्थबाबत अत्यत समाधान व्यक्त कलल आह. शासकीय कामाच्या प्रवियमध्य माणसकीला धरून अवतशय प्रमान घरच्या सारखी व्यवस्था धळ म.न.पा.प्रशासनान कली त्याबद्दल त्यानी मनसोक्त आभार मानल आह. 

यासपण कालावधीमध्य श्री.अनपजी अग्रवाल, मराठा पच मडळ,धळ यानी या ववलवगकरण कक्षातील सदस्याना अल्पोपहार व ताज्या जवणाची व्यवस्था कल्यान समाजामध्य एक नवा सदश गलला आह. त्याचप्रमाण लवपन या सस्थन ववववध प्रकारची वनत्य वापराची साधन या सदस्याना परववली आवण वनयक्त बचतगटानी साबण,टथपस्ट वळोवळी परववण्याचा प्रयत्न कला. तसच अग्रवाल ववश्राम भवन,धळ यथील सस्थाचालक कमचारी यानीही रात्रवदवस याचा ववचार न करता सहकायाची भवमका अदा कलली आह तसच म.न.पा.वशक्षण मडळ,धळ यानी वळोवळी सदस्याना जी गरज लागल ती त्याचवळस परववण्यासाठी स्वतत्र व्यक्तीवर जबाबदारी दऊन समन्वय साधला आह. म.न.पा.वशक्षण मडळातील लखापाल श्री. राजश गायकवाड यानीही जबाबदारी पण कली आह. 

वद.12/5/2020 रोजी 75 ववद्याथी ववशष बस द्वारा त्याच्या घरी जाण्यासाठी ववहीत वळत वनयोजन करून त्याना आपल्या घरीजाण्याचा माग सकर झाला आह. या वनयोजनासाठी वजल्हावधकारी.,श्री. सजयजी यादव, मा.आयक्त श्री. अवजज शख, जिल्हा पोजिस अजिक्षक श्री. जिन्म पडीत, उपायक्त .श्री. गणश वगरी, शहर अवभयता श्री . कलास शशद, आरोग्यअवधकारी डॉ. महश मोर, वशक्षणमडळअवधकारी श्री. महद्र जोशी यानी सत्रबध्दवरत्या सक्ष्म वनयोजन करून सदर कायवाही पवरपण कल्यान या कोरोना सदृश पवरस्स्थतीमध्य शासन समाज व त्याच्या समस्या याबाबत सकारात्मक काय वनमाण झाल्याचेवचत्र आह.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *